LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van PowerSeal B.V.

Art. 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten
met, vervolgopdrachten, vervolgopdrachten, leveringen van en werkzaamheden verricht door
PowerSeal B.V. verder te noemen PowerSeal. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen
gelden slechts indien en voor zover deze door PowerSeal schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met PowerSeal een overeenkomst aan te gaan doet de klant afstand van eventueel door
hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend
de door PowerSeal gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Onder “klant” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijke
persoon, die met PowerSeal een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten
en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden(n), rechts verkrijgende(n) en
erfgename(n).
4. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen
1. Klant verklaart dat hem de algemene voorwaarden van PowerSeal ter hand zijn gesteld, dat hij
deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat hij akkoord gaat dat deze voorwaarden op de
overeenkomst met PowerSeal van toepassing wordt verklaard.
2. Elke tussen PowerSeal en klant gesloten overeenkomst is voor klant volledig bindend.
3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor in welke zin of hoedanigheid nadelige gevolgen
voor PowerSeal zouden kunnen ontstaan en annulering van een overeenkomst, zijn zonder
toestemming van PowerSeal onverbindend en niet mogelijk, behalve indien zulks op grond van
de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
4. Bedingen, op grond waarvan PowerSeal een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de
klant zich tot afname van de betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de
hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren- respectievelijk af te nemen goederen aan een
voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door PowerSeal gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel
is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. PowerSeal heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. PowerSeal is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door klant aan PowerSeal gegeven
opdrachten eerst dan gebonden, wanneer deze door de bevoegde vertegenwoordiger van
PowerSeal rechtsgeldig en schriftelijk voor aanvaarding schriftelijk zijn geaccordeerd, dan wel
dat deze overeenkomsten door de bevoegde bestuurder van PowerSeal schriftelijk zijn
bekrachtigd.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling,
hetzij schriftelijk gedaan namens PowerSeal door haar personeel, haar vertegenwoordigers, haar
verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door PowerSeal en klant
schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de klant naar oordeel van PowerSeal niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de
nakoming van de overeenkomst, respectievelijk tekort schiet in de correcte nakoming van haar
(betalings-)verplichtingen jegens PowerSeal, is laatstgenoemde gerechtigd al haar contractuele
verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan PowerSeal krachtens de wet of deze
voorwaarden toekomende rechten

Art. 5. Prijzen en tarieven
1. Alle door PowerSeal gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van
prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Prijzen van PowerSeal zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van
de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd,
tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft
PowerSeal het recht een evenredige verhoging aan de weder- partij in rekening te brengen.
3. De door PowerSeal vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoer- rechten, andere
belastingen, heffingen en rechten en exclusief verzend of transportkosten, opslag of
afvoer/verwijderingsbedragen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. PowerSeal is gerechtigd elke
wijziging in deze tarieven aan de klant door te berekenen.

Art. 6. Levering
1. De levering geschiedt steeds onder voorbehoud van recht en ten huize of aan het magazijn van
PowerSeal , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen
het magazijn van PowerSeal verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor
rekening van de klant.
3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook
niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

Art. 7. Opslag
1. Indien de klant niet voor verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de
klant de goederen weigert, kan PowerSeal de goederen voor rekening en risico van de klant,
daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
Deze stockagekosten worden klant additioneel in rekening gebracht.
2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag
dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de klant schriftelijk
kennis te worden gegeven.
3. Indien de klant de door PowerSeal ingevolge van lid 1 opgeslagen goederen niet binnen
6 maanden na de kennisgeving ingevolge lid 2 alsnog afneemt wordt de klant geacht van die
goederen afstand te hebben gedaan, onverminderd de betalingsverplichting van de klant en gaat
de eigendom (ook na gedane betaling door klant) terug over op PowerSeal.

Art. 8. Overmacht
1. In geval van overmacht aan de zijde van PowerSeal, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is
PowerSeal gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te
schorten zonder dat de klant en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding
kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan : stakingen, boycot,
bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste
aan grondstoffen, natuurrampen, brand-, water-, hagel-, of stormschade, overlast van sneeuw en
ijs, machinebreuk, storingen op het gebied van elektrische voorzieningen en overigens alle
omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar
redelijkheid en billijkheid niet van PowerSeal kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast
PowerSeal ook de klant bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
In dat geval heeft PowerSeal recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd of
uitgeleverd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden
wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te
behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor
het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder de verplichting al hetgeen
hem reeds geleverd was onverwijld naar PowerSeal terug te zenden voor rekening en risico van
de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door
de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de
resterende goederen.

Art. 9. Aansprakelijkheid
PowerSeal is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de klant of voor derden mocht
ontstaan als gevolg van het gebruik van door PowerSeal bewerkte producten, tenzij de geldende
wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Ingeval
van eventuele aansprakelijkheid en gehoudenheid tot schadevergoeding door PowerSeal zal deze
vergoeding nimmer het initiële orderbedrag overstijgen.

Art.10. Reclames
1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle klachten van de klant ter zake van de
hoedanigheid van een leverantie.
2. De klant is verplicht de geleverde goederen, terstond bij aflevering te controleren op
beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van PowerSeal dat de
goederen ter beschikking van de klant staan.
3. Geconstateerde beschadigingen dienen door de klant op de afleverings-bon en/of op de fysiek
overhandigde factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het
geleverde onvoorwaardelijk voor akkoord te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden
daarna niet meer in behandeling genomen.
4. Reclames kunnen slechts binnen 14 dagen na uitlevering van de goederen door PowerSeal per
email of aangetekend schrijven en met duidelijke omschrijving van de klacht worden ingediend,
onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
5. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal PowerSeal verplicht de gereclameerde goederen
zo spoedig mogelijk opnieuw bewerken, zonder dat PowerSeal aansprakelijk kan worden gesteld
voor eventueel geleden schade.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van
de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art.11. Garantie
1. PowerSeal staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door haar galvanisch
aangebrachte materiaal in het algemeen en van de hechting van dat materiaal in
het bijzonder, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
2. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de hechting van het door PowerSeal aangebrachte
materiaal. Zij geldt voor de duur van drie maanden vanaf factuurdatum en uitsluitend indien het
door PowerSeal bewerkte product door een erkende vakhandelaar wordt gemonteerd.
3. Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen van het door PowerSeal galvanisch
aangebrachte materiaal. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door gebruikersfouten,
onoordeelkundige toepassing of verwerking door klant, of het niet naar behoren functioneren van
de door PowerSeal bewerkte goederen, valt buiten de garantie.
4. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de klant zelf plaatsvindt, klant haar
verplichtingen jegens PowerSeal niet nakomt, vervalt elke vorm van door PowerSeal te verlenen
garantie.

Art.12. Reparatie en onderhoud
Reparatie en onderhoud van de door PowerSeal bewerkte goederen wordt uitgevoerd met
inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en
kunnen.

Art.13. Betaling
1. Alle betalingen dienen door klant zonder enige vorm van opschorting aan PowerSeal te
worden voldaan.
2. Alle betalingen bij directe aflevering dienen contant te geschieden, dan wel, indien door
PowerSeal toegestaan, op basis van een toegezonden factuur binnen 30 dagen na levering op een
door PowerSeal aangewezen bank. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van
creditering van de bankrekening van PowerSeal.
3. Door het onbetaald laten verstrijken van de door PowerSeal gestelde betalingstermijn
waarbinnen haar facturen dienen te zijn voldaan, is klant vanaf het moment in gebreke zonder dat
zij daarvoor nogmaals additioneel in gebreke behoeft te worden gesteld.
4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de klant in
verzuim en is zij per en voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen
aan PowerSeal een rente wegens te late betaling schuldig van 0.75% van het verschuldigde
bedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de
buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke
inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum
Van € 250,–.
7. PowerSeal heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de
overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering
van de overeenkomst door PowerSeal totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd
het recht van PowerSeal op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering
van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat
PowerSeal deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
8. Indien klant betalingen verricht nadat de vordering uit handen is gegeven, worden daarvan
eerst de alsdan verschuldigde incassokosten, rente en tot dan toe gemaakte kosten aan
(buiten)gerechtelijke bijstand voldaan welke additioneel aan klant in rekening worden gebracht.
5
Het daarna resterende bedrag zal op de verschuldigde betalingsverplichtingen in mindering
worden gebracht.

Art.14. Ontbinding
Onverminderd de PowerSeal verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden
bepaalde, kan PowerSeal een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de klant met de
voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de klantsurséance
van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, klant de vrije beschikking over zijn
vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn
bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval klant zijn bedrijf verkoopt of
liquideert.
Art.15. Geschillen
1. Op alle door PowerSeal gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Indien klant in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de
uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of
voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de bevoegde rechter, in functie bij de
Rechtbank in het arrondissement waarin PowerSeal is gevestigd.